قوانین

قوانین عضویت

قوانینی کوتاه و ساده!

1.رعایت اصول و موازین حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسلام

2.عدم اهانت به هیچ فرد یا شخص یا شرکت خاصی

3.عدم تبلیغ هرگونه سایت یا محصولی چه در نام تیم چه توضیحات چه پروفایل و....

4.عدم تقلب در بازی

۵.عدم خرید و فروش تیم یا سکه (در صورت مشاهده و شکایت تیم شما حذف خواهد شد !‌)

my-club.ir